Podstawą do przyjęcia do Ośrodka jest skierowanie od lekarza lub postanowienie sądu o nakazie leczenia. 
 
Osoba ubiegając się o przyjęcie lub jej rodzice (czy opiekunowie prawni) powinni nawiązać kontakt telefoniczny z Ośrodkiem. Po wstępnym zweryfikowaniu, czy osoba może być zakwalifikowana do programu, zostaje ona wpisana na listę oczekujących. 

Do czasu przyjazdu do Ośrodka, osoba zainteresowana powinna potwierdzać co tydzień aktualność decyzji o przyjeździe. Niepotwierdzenie raz w tygodniu powoduje skreślenie osoby z listy oczekujących. Potwierdzenie po tym czasie powoduje przebieg procedury, jak podczas nowego zgłoszenia. Jeżeli w Ośrodku aktualnie nie ma możliwości przyjęcia pacjenta, o kolejności przyjęć decyduje kolejność wpisu na listę oczekujących.  W wypadku, gdy zaistnieje możliwość wcześniejszego przyjęcia niż ustalono, Ośrodek powiadamia zainteresowanego telefonicznie.  

Ubieganie się o przyjęcie do Ośrodka jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 1. Odbycie detoksykacji w warunkach szpitalnych (udokumentowa­nej kartą informacyjną), bądź podczas tzw. odwyku domowego (potwierdzonego testem 
     na obecność substancji psychoaktywnych).

 2. Stan zdrowia umożliwiający pracę i codzienne funkcjonowanie.

 3. Zgoda społeczności - z wglądem we wcześniejszą znajomość z osobami przebywającymi w Ośrodku, w sprawy ewentualnych konfliktów, dawne układy, bądź wspólne produkcje. 

 4. Zgoda kadry dotycząca głównie osób przyjmowanych powtórnie. 

 5. Przybycie w ustalonym terminie, o określonej godzinie, w sta­nie pełnej abstynencji od narkotyków i innych środków zmie­niających stan świadomości.

Osoba otrzymuje informacje na temat zasad przyjęcia do Ośrodka, badań itp. Wspólnie ustalany jest termin przyjęcia do Ośrodka (zwykle poniedziałki i piątki o ustalonej godzinie, jednak nie są wykluczone inne dni i pory dnia).  Do zakwalifikowania do programu konieczna jest zgoda pacjenta na pobyt w Ośrodku. Jeżeli pacjent ma mniej niż 16 lat, konieczna jest również zgoda rodziców. Jeżeli pacjent ma mniej niż 18 lat i deklaruje chęć pobytu, a rodzice (opiekunowie) nie wyrażają zgody, decyzję podejmuje sąd rodziny.  Nowo przybyła osoba podlega sprawdzeniu pod względem trzeźwości i ewentualnych prób wniesienia na teren Ośrodka zakazanych substancji psychoaktywnych. Kontrola osobista jest przeprowadzana w osobnym pomieszczeniu, w poszanowaniu godności człowieka. Testy na obecność narkotyków przywożą ze sobą zainteresowani, można je także nabyć w Ośrodku. Rodzaje testów które są wymagane: THC, AMP, MET, PCP, BZP, COC, MOR, HER.  Sprawdzeniu podlegają także osobiste rzeczy przybyłego. Rzeczy, których posiadanie (zdaniem personelu) zaburza proces leczenia, są oddawane rodzinie lub umieszczane w depozycie.

Podczas przyjęcia pacjent (i jeśli są obecni – jego rodzice i opiekunowie) są informowani o podstawowych sprawach związanych z pobytem,  następuje wyrażenie zgody na leczenie. Wyrażenie zgody na leczenie dokonuje się na piśmie – rodzice (opiekunowie) w karcie pacjenta, pacjent- podpisując kontrakt wstępny.

Opiekunowie osób nieletnich ponadto podpisują deklaracje dotyczące:

 1. Zasad postępowania z rzeczami osoby która zrezygnowała z leczenia (ośrodek przechowuje je przez 2 tygodnie potem ulegają przepadkowi), 

 2. Gotowości do zgłoszenia się na każde wezwanie ośrodka w ciągu 24 godzin, 

 3. Zgody na 24 godzinne zastosowanie w razie konieczności środka w postaci izby przejściowej, 

 4. Odpowiedzialności za dziecko w czasie drogi na i z przepustek, wypisów i wezwań,

 5. Gotowości zgłoszenia się po ewentualny odbiór dziecka do innych jednostek.

Rodzice (opiekunowie) mają podczas przyjęcia możliwość zapoznania się z programem i regulaminem ośrodka.

Rodzice i pacjent są informowani o tajemnicy terapeutycznej i jej granicach, oraz o zasadach ochrony danych osobowych pacjenta. Rodzice (opiekunowie) podają hasło służce identyfikacji rozmówcy podczas telefonicznego kontaktu z ośrodkiem.

Osoby przyjęte do Ośrodka obowiązane są do wpłacenia kwoty 200 zł tytułem kaucji na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia stanowiącego mienie Ośrodka. Kaucja ta jest zwracana z chwilą ukończenia pobytu pod wa­runkiem niewyrządzenia szkody w mieniu Ośrodka. W prze­ciwnym wypadku kaucja w całości lub części zostanie przezna­czona na pokrycie szkód poniesionych przez Ośrodek. Jeśli szkoda poniesiona przez Ośrodek przewyższa wartość wpłaco­nej kaucji, Ośrodek ma prawo dochodzenia odszkodowania w pozostałej kwocie.

Wprowadzanie nowej osoby trwa tydzień.

Ośrodek nie wyklucza jednorazowego, powtórnego przyjęcia osoby, która wyje­chała nie ukończywszy leczenia. Zwykle nie może to nastąpić wcześ­niej, niż po 6 miesiącach od dnia opuszczenia Ośrodka.